Košarica (0)0,00 € (0,00 €)

Web shop

Košarica

Ukupno artikala: 0
Iznos: 0,00 € (0,00 €)

Kontakt

Maloprodaja Split

Put Duja 1B
21000 Split

Maloprodaja Strožanac

Jurasova 2 (lučica Strožanac)
21312 Podstrana

Sjedište

Kaline 14
21312 Podstrana

Tel: +385 21 652 355
GSM: +385 98 821 040
FAX: +385 21 652 354

E-mail: info@yachts.hr

Uvjeti prodaje

Uvjeti poslovanja

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno uvjeti poslovanja TRAJINA d.o.o. objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu. Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, glava III. - Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu). Cijeloviti zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Kupac:

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja uputi narudžbu Prodavatelju u www.yachts.hr, internet trgovini trgovačkog društva Trajina d.o.o.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.


Prodavatelj:

Prodavatelj je trgovačko društvo Trajina d.o.o. za trgovinu i usluge, Kaline 14, 21312 Podstrana, Trgovački sud u Splitu, OIB: 74745939064 i MBS: 060252254, te djeluje putem internetske stranice prodaje, internet trgovine www.yachts.hr.


Cijene:

Svi proizvodi ponuđeni u internet trgoviniwww.yachts.hr izražene su MPCu, Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) i u eurima (€) sa uključenim PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom preuzimanja robe. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Trajina d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.


Akcijska prodaja

Tvrtka Trajina d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Trajina d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.


Fotografije i opisi:

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. www.yachts.hr nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo razlike u opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!


Ugovor / ponuda:

Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedeće podatke:

 • imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene u linka "kontaktirajte nas"
 • proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
 • glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
 • cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
 • troškovima dostave proizvoda,
 • načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
 • usluge servisa i ostale usluge nakon prodaje, te uvjete korištenja istih ukoliko ih proizvođač osigurava, naznačene su na jamstvenom listu proizvoda.
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava Kupaca na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. i 74. Zakona o zaštiti potrošača, te obrascu za jednokratni raskid ugovora.
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • o tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način.
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
 • ova ponuda vrijedi tri dana. Obzirom Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu cijena, na ponudu odnosno cijena koja će biti važeća u trenutku izvršenja plaćanja, pa je stoga Kupac dužan provjeriti cijenu na dan izvršenja uplate.

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu , a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti potrošaču, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju ( papir, elektronička pošta ).


Nemogućnost sklapanja ugovora:

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.


Servisni uvjeti:

Prema informacijama koje su dostupne Prodavatelju, servisni uvjeti se razlikuju obzirom na uvoznika, odnosno proizvođača, ali uglavnom glase kako slijedi:

Prema informacijama koje su dostupne Prodavatelju, servisni uvjeti se razlikuju obzirom na uvoznika, odnosno proizvođača, ali uglavnom glase kako slijedi:

Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.

Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine. Ukoliko su servisni uvjeti pojedinog servisera različiti od gore navedenih, primjenjuju se servisni uvjeti servisera, za što Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Jamstvo:

Svi artikli kupljeni u internet trgovini www.yachts.hr imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a većina artikala, ovisno o proizvođaču ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.


Raskid ugovora:

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora


Kupac može raskinuti ugovor, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga Kupac bio obaviješten o pravu na jednostran raskid ugovora.

Ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo Kupca na jednostrani raskig ugovora prestaje istekom 12.mjeseci od isteka roka za raskid ugovora ( 14 dana od primitka proizvoda ) .

Ako je Prodavatelj dostavio Kupcu obavijest u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 14 dana od dana kada je kupac primio tu obavijest.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu.

U slučaju otkazivanja narudžbe Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen i potpuno ispravan.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Podavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen i potpuno ispravan, Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Cjeloviti zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sljedećem linku http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html Isključenje prava na raskid ugovora: Isključenje prava na raskid ugovora:

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

 • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
 • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
 • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
 • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
 • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina,
 • o igrama na sreću.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.


PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 10., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@yachts.hr. Na sve primjedbe i prigovore Trajina d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.


DOSTAVA

Internet trgovina www.yachts.hr usluge dostave obavlja na području cijele Republike Hrvatske uključujući i otoke u suradnji sa HP ekspresom i DPD-om. Kupac na svoj zahtjev može dogovoriti isporuku s nekom drugom dostavnom službom te u tom slučaju sam kontaktira dostavnu službu i u svoje ime i za svoj račun ugovara uvjete dostave robe. Dostava naručenih proizvoda obavlja se u roku od 72h od trenutka izvršene uplate na žiro-račun prodavatelja ili zaprimljene potvrde o plaćanju. Vikendi i blagdani ne uračunavaju se u rok isporuke. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod na adresu kupca u utvrđenom roku ( zbog nedostatka robe na stanju i sl. ) o tome obavještava kupca u najkraćem mogućem roku i dogovara s kupcem termin isporuke.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju vidljivih oštećenja ambalaže, odnosno proizvoda, odmah pisanim putem predati dostavljaču (djelatniku službe koja obavlja dostavu) reklamaciju. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. Dostava se vrši "od vrata do ulaza u zgradu" za fizičke osobe tj. do mjesta do kojeg se može krajnje pristupiti prijevoznim manipulativnim sredstvom.

U odnosu na odgovornost Prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke na stvari, primjenjuju se prisilne (kogentne) odredbe važećih zakona. Ukoliko je dostavu organizirao Prodavatelj, troškove dostave naplaćuje kurirska služba (HP ekspres) kod preuzimanja robe od kupca prema važećem cjeniku.

Ukoliko kupac na svoj zahtjev, u svoje ime i za svoj račun, dogovori isporuku putem neke druge dostavne službe, obveza Prodavatelja se smatra ispunjenom preuzimanjem pošiljke od strane službe po nalogu Kupca, te Prodavatelj ne odgovara za rad te dostavne službe.


PLAĆANJE

Kupci naručene proizvode i usluge plaćaju na sljedeći način:

 • Općom uplatnicom
 • Virmanskom uplatom
 • Plaćanjem u FINI, pošti, banci ili putem e-bankarstva.
 • Pouzećem prilikom isporuke robe ( + 3% ), uplata akontacije 10% ukupnog iznosa, ostalo prilikom isporuke.

Prije izvršenja uplate bilo kojim od ponuđenih modela plaćanja Kupac se prvotno mora registrirati i ispuniti online formular za narudžbu proizvoda. Ponuda koju Kupac namjerava platiti ne smije biti starija od 3 radna dana, jer u tom slučaju Prodavatelj ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih proizvoda. Ukoliko je ponuda ipak starija od 3 radna dana, prije uplate molimo da kontaktirate naše prodajne savjetnike kako bi provjerili mogućnost isporuke traženog proizvoda. Svi podaci potrebni za realizaciju ponude (uplate) nalaze se na ponudi koju Prodavatelj dostavlja Kupcu. U maloprodajne cijene objavljenje na internet trgovini uračunat je PDV. Za ostale informacije o načinima plaćanja molimo da se obratite našim prodajnim savjetnicima.


Upute za korištenje web trgovine

Web trgovina je podijeljena na Glavne kategorije i podkategorije. U podkategorijama se nalaze proizvodi iz naše ponude. Ukoliko niste pronašli traženi proizvod u web trgovini možete nas kontaktirati preko emaila info@yachts.hr ili telefonski +385 21 652 355 te zatražiti traženi proizvod. Postoji vjerovatnost da ga možemo isporučiti ali nije oglašen za prodaju.

Nakon što ste se odlučili za neki od ponuđenih proizvoda možete ga ubacite u košaricu klikom na tipku "Kupi". Nakon ubacivanja proizvoda u košaricu u gornjem desnom uglu u svakom trenutku možete vidjeti ukupnu vrijednost svih odabranih proizvoda. Po završetku odabira kliknite na tipku "Košarica" kako bi provjerili detalje o izabranim proizvodima, upisali potrebne količine i završili sa kupovinom.

Klikom "Dovrši kupovinu" prikazuje se formular gdje je potrebno upisati Vaše kontakt podatke. Po primitku Vaše narudžbe obavjestiti ćemo Vas putem email-a ili telefonski u najkraće mogućem roku o statusu Vaše narudžbe.


Izrada ponude

Nakon što zaprimimo Vaš upit za traženi artikal, pristupamo izradi ponude koju Vam šaljemo na email koji ste nam dostavili. Ukoliko traženi artikal nije na našem lageru, također Vas obavještavamo koliko je vremenski rok isporuke. Ponuda vrijedi 3 radna dana i neobavezujuća je. Nakon što vaša uplata bude evidentirana, naručeni artikal šaljemo na adresu koju ste naveli u registraciji i to HPexpressom ili nekom drugom kurirskom službom.

Dokumentacija koja pripada ponudi, kao što su slike, nacrti, podaci o težini ili dimenzijama podrazumijevaju se samo kao približne vrijednosti, ukoliko nisu isključivo označene kao obvezne.


KUPNJOM PROIZVODA KUPAC PRIHVAĆA UVJETE POSLOVANJA
Trajina d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Kontakt

Maloprodaja

Jurasova 2 (lučica Strožanac)
21312 Podstrana

Sjedište

Kaline 14
21312 Podstrana

Tel: +385 21 652 355
GSM: +385 98 821 040
FAX: +385 21 652 354

E-mail: info@yachts.hr